31 maja 2016 r. TLP od rana spotykało się w Brukseli przedstawicielami największych frakcji politycznych Parlamentu Europejskiego, szukając sojuszników i poparcia w parlamentarzystów podczas startujących prac nad Pakietem Mobilności- pracach . TLP podczas spotkań wypowiadała się także w imieniu członków Sojuszu na rzecz Przyszłości Transportu. Data spotkań nie została wybrana przypadkowo, gdyż wizyta zbiegła się bowiem w czasie z inauguracja Pakietu Mobilności (uprzednio zwany Inicjatywa Drogowa).

Ogłoszenie szczegółowych założeń Pakietu TLP śledziło na żywo z trybuny Parlamentu Europejskiego.  Do ostatniej chwili europosłowie byli utrzymywani w niepewności czy na pewno nastąpi ogłoszenie Pakietu Mobilności i jaki będzie zakres oraz kierunek proponowanych zmian. Pierwsza konferencja prasowa Komisarz ds. Transportu Violety Bulc z Komisarzem Sefcovicem i Komisarz Thyssen pozwoliła przyjąć, iż data ogłoszenia Pakietu oraz zapowiadane wcześniej jego części składowe nie ulegną zmianie.

Pełen zapis konferencji: http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=I139389

Co jednak zawiera Pakiet Mobilności i jakie jest jego znaczenie dla transportu międzynarodowego?

Wystąpienie w Parlamencie Europejskim w przedmiocie Pakietu rozpoczął Komisarz Sefcovic, wskazując na znaczenie PE i rezolucji ws transportu drogowego w dyskusji nad Pakietem. KE chce ująć wszelkie aspekty związane z transportem w Pakiecie Mobilności. Pakiet przyczyni się do zabezpieczenia konsumentów, środowiska i biznesu. Musimy mieć świetną logistykę, infrastrukturę – wskazał Sefcovic. Musimy polepszyć prawa pracownicze naszych kierowców – zaapelował.

Komisarz Bulc w swym wystąpieniu na wstępie podziękowała za wezwanie KE przez PE w rezolucji o transporcie drogowym do kompleksowego ujęcia problemów transportu w pracach nad pakietem. Pakiet stanowi, jak wskazała Bulc,  kompleksowe rozwiązanie dla bardziej uczciwej, konkurencyjnej mobilności, bardziej pogłębionego rynku wewnętrznego. Nie ma miejsca na dumping socjalny w UE – podkreśliła. Pakiet dostarczy europejskie rozwiązania w zakresie socjalnym, które jednocześnie zapobiegną fragmentacji Rynku Wewnętrznego. KE z cala stanowczością zamierza walczyć z firmami skrzynkami pocztowymi.

Odnosząc się do kabotażu Bulc stwierdziła, że obecne regulacje są trudne do wdrożenia i KE zadecydowała o uproszczeniu regulacji. Nie otworzą one rynku kabotażu ale ułatwia wykonywanie kontroli. Częstsze i bardziej celowe kontrole maja stanowić kolejne rozwiązanie dla europejskich problemów transportu.

Komisarz Bulc wprowadziła w swoim wystąpieniu nowe pojęcie – kierowcy nomadyczni. KE chce zająć się ich problemem, przy czym KE nie wymaga dłuższego czasu jazdy ani krótszego odpoczynku. Proponowane będą jedynie bardziej elastyczne rozwiązania.

W zakresie delegowania KE zawsze twierdziła – jak wskazała Bulc – że delegowanie odnosi się także do pracowników transportu. Nie powinno być konkretnych, innych rozwiązań dla transportu. Kierowcy już po 3 dniach musza być wynagradzani na poziomie krajowym.

Sektor transportu ma się także przyczynić do ograniczenia emisji CO2. KE zachęca do korzystania z czystszych pojazdów i odpowiedniej infrastruktury. KE chce by autobusy były włączone do systemu emisji CO2. Implementacja zasady zanieczyszczający płaci to kolejna propozycja. Zdaniem Bulc winiety powinny być wycofane i zastępowane opłatami od przebytego dystansu.

Jeśli chodzi o mobilność, to KE wskazuje, ze potrzebujemy interoperacyjności systemów opłat. KE proponuje zasadę jeden kontrakt-jeden rachunek. KE chce ucyfrowienia i skutecznych metod ochrony – dokumentów w formie elektronicznej. KE liczy na ducha dyskusji i otwartości.

Link do szczegółów Pakietu: https://ec.europa.eu/transport/modes/road/news/2017-05-31-europe-on-the-move_en

Komisja Europejska- DG Move na bieżąco uzupełnia dokumenty składające się na Pakiet na ww stronie internetowej. W najbliższych dniach odbędą się tez spotkania attache odpowiedzialnych za kwestie transportu z Komisja Europejska celem wyjaśnienia ostatecznej wersji zmian proponowanych przez Komisję Europejską.

Pakiet odnosi się m.in. do badania spółek pod katem występowania spółek skrzynek-pocztowych, liberalizacji kabotażu (zniesienie modelu 3 przejazdy/7 dni a wprowadzenie 5 dni na kabotaż), stosowania przepisów o delegowaniu pracowników do kierowców (kabotaż i inne operacje transportowe objęte, od 3 dnia wynagrodzenie krajowe) w tym zakresu i formy dokumentacji przedstawianej przez pracodawców (szeroki zakres informacji o pracy kierowcy ale dokumenty w formie elektronicznej), modelu pracy kierowcy oraz sposobu odbywania odpoczynku (powroty do domu – raz na 3 tygodnie), przyspieszenia wprowadzenia inteligentnych tachografów.

W toku dyskusji w Parlamencie wypowiedziały się wszystkie grupy polityczne. Pakiet został przyjęty z zadowoleniem, choć pojawiły się wyraźne glosy krytyczne. Z jednej strony silnie akcentowano kwestie socjalne, które bardzo wybrzmiały w wystąpieniu S&D i Zielonych ale i kwestie równoważenia ochrony socjalnej i środowiskowej z funkcjonowaniem rynku wewnętrznego UE. Grupy ALDE i ECR wyraźnie zasygnalizowały kwestie protekcjonizmu. ALDE podkreśliło także kwestie jednolitości Pakietu, unikania jego rozdrobnienia na pojedyncze inicjatywy. Nie brakło wątpliwości dotyczących kabotażu, kwestii środowiskowych (wobec stanowiska USA) czy tez niedostatecznego zabezpieczenia praw kierowców. W ocenie Zielonych, kluczowe jest poszanowanie zasady równa płaca za równą prace.

Podczas wypowiedzi europosłów nie zabrakło głosów krytycznych. Ich zdaniem KE wskazując na kwestie dumpingu socjalnego nie odniosła się jednak do kwestii działań protekcjonistycznych stosowanych przez niektóre państwa członkowskie UE.

Dzień spotkań został zakończony debata-koktajlem organizowana przez grupę ECR, gdzie gospodarzem był wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Ryszard Czarnecki. Event dotyczył ogłoszonego wcześniej Pakietu Drogowego. Gośćmi debaty była Komisarz ds. Transportu Violeta Bulc oraz Minister Andrzej Adamczyk. W bezpośredniej rozmowie Komisarz Bulc z TLP udało się doprecyzować m.in. kwestie wyłączenia tranzytu z przepisów o delegowaniu, a także sposobu naliczania okresu, którego przekroczenie będzie skutkowało objęciem kierowcy przepisami o delegowaniu. Niestety nie muszą to być kolejne dni. Wystarczy, iż kierowca więcej niż trzy razy w miesiącu przebywać będzie w danym kraju, aby przysługiwała mu płaca i wszystkie przywileje socjalne jak u miejscowych pracowników.

W trakcie cocktailu debaty Minister Adamczyk zaprezentował stanowisko polskie odnoszące się do Pakietu. Polska wyraźnie podkreśla swoje negatywne stanowisko w przedmiocie propozycji Komisji, w szczególności kwestii delegowania w transporcie.

Czerwiec będzie miesiącem przepełnionym debatami oraz konferencjami dotyczącymi Pakietu Mobilności, w tym delegowania, którego rola w transporcie międzynarodowym wydaje się być przesądzona. Dziś rozpoczyna się zasadniczy proces legislacyjny, gdyż Pakiet Mobilności trafi do Parlamentu Europejskiego oraz innych instytucji europejskich, które w najbliższych dniach rozpoczną prace nad jego analiza i zaopiniowaniem.

Z pewnością nie zabraknie wyraźnego głosu członków Sojuszu na rzecz Przyszłości Transportu, gdyż jego losy właśnie się ważą tu w Brukseli. Szczegółowe stanowisko pisemne Sojuszu zostanie przedstawione w najbliższych dniach.

Opracowanie Joanna Jasiewicz