Związek pracodawców „Transport i Logistyka Polska” zajął stanowisko dotyczące sprawozdania Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Parlamentu Europejskiego w sprawie dyrektywy zmieniającej dyrektywę 96/71/WE o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług (2016/0070(COD)).

Zarzucamy w nim m.in., iż stosowanie przepisów o delegowaniu pracowników do transportu międzynarodowego stanowi w swej istocie ukrytą formę dyskryminacji pośredniej pracodawców i pracowników zagranicznych, którzy, by wykonywać w sposób krótkotrwały usługę transgraniczną są obciążani rażąco nieproporcjonalnymi obowiązkami administracyjnymi.

Zwracamy także uwagę, że brak jest jakiejkolwiek dyskusji w przedmiocie deklarowanych szczególnych rozwiązań dla transportu międzynarodowego, do których odnosił się projekt Komisji Europejskiej. Nie zaproponowana jakichkolwiek przepisów uwzględniających specyfikę transportu drogowego co prowadzi bezsprzecznie do pogłębienia fragmentacji rynku wewnętrznego UE i zastąpienia transportu międzynarodowego dwudziestoma ośmioma rynkami transportu lokalnego.

Pełne stanowisko TLP