19 października br. odbyło się posiedzenie grupy transportowej BusinessEurope (federacja zrzeszająca organizacje pracodawców z większości państw Europy). Uczestnicy spotkania rozmawiali na tematy dot. rewizji Rozporządzenia Ten-T, rewizji Dyrektywy dot. Inteligentnych Systemów Transportowych oraz o wyzwaniach związanych z Pakietem Fit-for-55 dla sektora transportu.  Z ramienia TLP w spotkaniu udział wzięli Adam Dorywalski (Stały Przedstawiciel TLP przy UE) i Artur Kalisiak (Koordynator ds. Projektów Strategicznych).

Komisja Europejska jest obecnie w pełni zaangażowana w przygotowania do rewizji TEN-T (Transeuropejska Sieć Transportowa) tj.  instrumentu służącego koordynacji oraz zapewnieniu spójności i komplementarności inwestycji infrastrukturalnych w UE. Celem rozwijania sieci TEN-T jest zapewnienie spójności terytorialnej UE i usprawnienie swobodnego przepływu osób oraz towarów. Efektywnie funkcjonujący w ramach Unii system transportowy ma przyczyniać się do poprawy działania jednolitego rynku wewnętrznego, stymulować wzrost gospodarczy regionu, a także podnosić konkurencyjność poszczególnych państw członkowskich i całej UE w skali globalnej.

BusinessEurope w swoim stanowisku, w którego przygotowaniu TLP brał aktywny udział i które było omawiane na spotkaniu apeluje do Komisji Europejskiej o skupienie się na uzupełnieniu brakujących połączeń, poprawie ich przepustowości i bezpieczeństwa we wszystkich rodzajach transportu. Ponadto, należy promować budowę nowoczesnej infrastruktury dla paliw alternatywnych we wszystkich rodzajach transportu, przy jednoczesnym utrzymaniu najważniejszych istniejących sieci. Również powinny zostać ustalone obowiązkowe cele wdrożeniowe dla infrastruktury paliw alternatywnych w ramach TENT i poza nią, przy zachowaniu neutralności technologicznej. Kluczowe jest także unikanie nadmiernej biurokratyzacji i obciążeń administracyjnych w zarządzaniu TEN-T.

Drugim omawianym tematem na spotkaniu była szykowana przez Komisję Europejską rewizja Dyrektywy dot. Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS), gdzie gośćmi specjalnymi spotkania byli urzędnicy Komisji z Dyrekcji Generalnej ds. Mobilności odpowiedzialni za jej przygotowanie – Kristian Hedberg i Gilles Carabin.  Podkreślali oni wyraźnie, że rewizja dyrektywy ma na celu uwzględnić najnowsze trendy związane  z zieloną i cyfrową transformacją oraz stawianiem na transport multimodalny. Komisja chce po pierwsze opracować wspólną europejską przestrzeń danych dotyczących mobilności. Po drugie, Komisja zamierza dostosować ramy prawne systemu eCall (automatycznie dzwoni do służb ratunkowych jeśli pojazd, w którym jest zamontowany uczestniczy w zdarzeniu lub wypadku) do nowych technologii telekomunikacyjnych.

Zarówno propozycja rewizji Rozporządzenia Ten-T jak i propozycja rewizji Dyrektywy dot. Inteligentnych Systemów Transportowych mają zostać opublikowane przez Komisję Europejską 14 grudnia br.

BusinessEurope jest również obecnie bardzo mocno zaangażowane w prace nad swoimi stanowiskami ws. dziewięciu propozycji legislacyjnych fit-for-55, w których opracowaniu aktywny udział bierze TLP.

 

Opracował:
Adam Dorywalski
Stały Przedstawiciel TLP przy UE