Związek pracodawców TLP przesłał na ręce Jerzego Szmita Podsekretarza Stanu Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa – stanowisko dotyczące opublikowanego na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego projektu dotyczącego wykazu dróg krajowych i wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku na oś do 10 i 8 ton.

TLP zwróciła się do Podsekretarza Stanu Jerzego Szmita o wykreślenie z projektu rozporządzenia wszystkich dróg krajowych lub ich odcinków, na których planowane jest utrzymanie zakazu ruchu pojazdów o nacisku osi 11,5 t. Wszystkie drogi krajowe powinny być dostępne do ruchu zgodnego z warunkami technicznymi pojazdów lub ich zespołów.

Obecna sieć dróg, na których dopuszczony jest ruch pojazdów o nacisku 11,5t jest ograniczona do niespełna 2% wszystkich dróg, co wpływa na zwiększenie kosztów przewozu towarów które i tak finalnie pokrywane są przez konsumenta w postaci zwiększonej ceny produktu.

W piśmie TLP odwołuje się również do Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) wskazując na potrzebę eliminowania barier w rozwoju polskiego eksportu, który odbywa się głównie z wykorzystaniem transportu drogowego. Towary eksportowe z miejscem przeznaczenia położonym na terenie innych państw członkowskich UE powinny być ładowane ze standardem unijnym na nacisk właśnie 11,5 tony. W przesłanym dokumencie związek podkreśla, iż na kwestię ograniczeń w dostępie do infrastruktury drogowej zwróciła uwagę również Komisja Europejska, stwierdzając, że Polska uchybiła zobowiązaniom członkowskim poprzez niepełne wdrożenie Dyrektywy Rady 96/53/WE, jednocześnie kierując sprawę do rozpatrzenia przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Co ważne, w opinii TLP dopuszczenie do ruchu pojazdów o nacisku 11,5t/oś na całej sieci dróg krajowych usunie jedynie rozbieżność pomiędzy stanem formalno-prawnym a stanem faktycznym, gdzie w rzeczywistości pojazdy 11,5 t od dawna poruszają się po wszystkich polskich drogach.

Stanowisko TLP ws. rozporządzenia wykazu dróg PDF

logo

 

Uwolnijmy razem ośkę!!! Więcej informacji na stronie „Koalicji 11,5”: http://www.koalicja11i5.pl/