Trybunał Sprawiedliwości bada legalność regularnego tygodniowego okresu odpoczynku w pojeździe

Trybunał Sprawiedliwości bada legalność regularnego tygodniowego okresu odpoczynku w pojeździe

Niezbyt dobra wiadomość dla przewoźników wykonujących przewozy na długich trasach.

Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości wydał opinię w sprawie C‑102/16 (Vaditrans BVBA v Belgische Staat). Sprawa dotyczy zagadnienia, czy art. 8 ust. 6 i 8 rozporządzenia (WE) nr 561/2006 w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego zakazują spędzania przez kierowców regularnych okresów odpoczynku przewidzianych w tym rozporządzeniu w pojeździe.

Zdaniem rzecznika, przepisy rozporządzenia 561/2006 zakazują odbioru regularnego odpoczynku w pojeździe i pozwalają państwom członkowskim UE na nakładanie kar za złamanie tego zakazu . Opinia rzecznika nie wiąże sędziów orzekających w tej sprawie, niemniej w praktyce jest często brana pod uwagę przez TS, wpływając na treść ostatecznego wyroku.

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO

Translate »