Obowiązująca od 1 stycznia 2017 r. ustawa o zwalczaniu dumpingu płacowego i socjalnego  (LSD-BG) została znowelizowana w częściach odnoszących się do pracowników delegowanych w transporcie międzynarodowym. Ze względu na specyfikę branży wprowadzono następujące zmiany:

– zbiorcze zgłoszenie wszystkich kierowców i pojazdów wykonujących przewozy na terytorium AT na okres 6 miesięcy (dotychczas: obowiązek zgłoszenia każdego przejazdu i kontrahenta);
– możliwość przedkładania wymaganych dokumentów na nośnikach elektronicznych (dotychczas: obowiązek posiadania wszystkich dokumentów w wersji papierowej w kabinie pojazdu);
– wprowadzenie możliwości wskazania kierowcy jako osoby kontaktowej (dotychczas: obowiązek wskazania osoby kontaktowej w kwestii delegowania do AT innej niż kierowca).

Nowelizacja wejdzie w życie z dn. 1 czerwca 2017 r.
Więcej informacji nt. delegowania pracowników do Austrii można uzyskać na platformie informacyjnej austriackiego ministerstwa pracy: http://www.entsendeplattform.at

Wskazujemy jednocześnie, w kontekście austriackiej płacy minimalnej, iż w dniu 22 maja Komisarz ds. Transportu Violeta Bulc udzieliła odpowiedzi na interpelację poselską nr E-000474/2017

W odpowiedzi czytamy:

„Jak stwierdzono w odpowiedziach na pytania pisemne E-000478/2017, E-000490/2017 i E-000903/2017, Komisja zdaje sobie sprawę z istnienia austriackiej ustawy federalnej dotyczącej zwalczania dumpingu płacowego i socjalnego („LSD‐BG”), która została opublikowana w dniu 13 czerwca 2016 r. i weszła w życie 1 stycznia 2017 r.

Komisja z zasady wspiera stosowanie i skuteczne egzekwowanie krajowych przepisów dotyczących płacy minimalnej. Jest jednak również świadoma, że łączy się to z dużym obciążeniem administracyjnym. Wszelkie środki krajowe muszą być zgodne z prawodawstwem UE – w szczególności w zakresie swobodnego przepływu towarów i swobody świadczenia usług – a także z dyrektywami 96/71/WE(1) i 2014/67/UE(2) oraz z rozporządzeniami (WE) nr 1072/2009(3) i 1073/2009(4).

Aby ocenić, czy austriackie przepisy prawne są zgodne z prawodawstwem UE, w grudniu 2016 r. służby Komisji zwróciły się do Austrii o przedstawienie dalszych informacji nt. zakresu stosowania ustawy „LSD‐BG” oraz środków jej egzekwowania. Komisja podejmie decyzję o dalszych działaniach po dokonaniu oceny odpowiedzi Austrii.

Komisja opracowuje również trwałe rozwiązanie omawianego problemu. W ramach przeglądu prawodawstwa dotyczącego transportu drogowego, w tym mających zastosowanie przepisów socjalnych, Komisja zaproponuje być może wyjaśnienie zastosowania warunków dotyczących delegowania pracowników do sektora transportu drogowego, aby zapewnić ochronę socjalną pracowników tego sektora oraz zagwarantować przedsiębiorstwom swobodę świadczenia usług transgranicznych.”

Link: http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2017-000474&language=PL

Opracowała:

Joanna Jasiewicz