Unia Europejska podpisała umowę o transporcie drogowym z Ukrainą, na mocy której do 30 czerwca br. przewozy drogowe towarów pomiędzy UA a UE wykonywane są bez zezwoleń. Teraz umowa ta została przedłużona do 30 czerwca 2024 r.

Należy podkreślić, że Stronami umowy są Ukraina oraz cała UE, a nie jej poszczególne państwa członkowskie.

Zgodnie z art. 4 poprzednio opublikowanej umowy przewoźnicy drogowi są uprawnieni do wykonywania następujących przewozów drogowych towarów:

a) przejazdy wykonywane pojazdem z ładunkiem, którego miejsce wyjazdu i miejsce przyjazdu znajdują się na terytorium dwóch różnych Stron, z tranzytem przez terytorium państwa trzeciego lub bez takiego tranzytu;

b) przejazdy wykonywane pojazdem z ładunkiem z terytorium Strony siedziby na terytorium tej samej Strony, z tranzytem przez terytorium drugiej Strony;

c) przejazdy wykonywane pojazdem z ładunkiem do lub z terytorium Strony siedziby do państwa trzeciego, z tranzytem przez terytorium drugiej Strony;

d) przejazdy wykonywane pojazdem bez ładunku w związku z przejazdami, o których mowa w lit. a), b) i c).

Jednocześnie, zgodnie z art. 2 poprzednio opublikowanej umowy, ma ona zastosowanie:

„Do tranzytu i międzynarodowego przewozu drogowego towarów między Stronami wykonywanego zarobkowo i pozostaje bez uszczerbku dla stosowania zasad ustanowionych przez wielostronny system kontyngentów Europejskiej Konferencji Ministrów Transportu (EKMT) w ramach Międzynarodowego Forum Transportu (ITF). Przewóz drogowy towarów w obrębie państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub między państwami członkowskimi Unii Europejskiej pozostaje poza zakresem stosowania niniejszej Umowy. Tranzyt przez terytorium drugiej Strony w celu przewozu towarów między państwami trzecimi nie jest objęty niniejszą Umową.”

Oznacza to m.in., że przewoźnicy unijni oraz ukraińscy mogą bez zezwoleń wykonywać przewozy drogowe towarów pomiędzy dowolnym krajem Unii Europejskiej a Ukrainą lub odwrotnie.

Bez zezwoleń przewoźnicy UE mogą też tranzytować UA w ramach przewozów do/z krajów trzecich (co w praktyce byłoby niezwykle ryzykownym przedsięwzięciem), a przewoźnicy ukraińscy mogą tranzytować kraje UE w ramach przewozów UA-kraje trzecie.

Natomiast przewoźnicy ukraińscy nie mogą na podstawie przedmiotowej Umowy wykonywać na terenie UE przewozów kabotażowych ani cross-trade bez zezwolenia.

Jak tylko umowa zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE, niezwłocznie o tym poinformujemy.

Opracowała:

Katarzyna Piechowska-Strumik

Dyrektor ds. Wsparcia Członkowskiego TLP