TLP popiera cel zwiększenia transparentności życia publicznego oraz dostrzega potrzebę przeciwdziałania korupcji jako czynnika, który ma bardzo negatywny wpływ na konkurencyjność uczciwych przedsiębiorców. Niemniej niektóre rozwiązania zaproponowane w projekcie ustawy o jawności życia publicznego (UD314) mogą – w naszej ocenie – budzić poważne wątpliwości.

Dotyczy to w szczególności kwestii odpowiedzialności za nieskuteczność procedur antykorupcyjnych, do których opracowania i wdrożenia zobowiązani zostaną średni i duzi przedsiębiorcy. W tym przypadku projekt ustawy przewiduje karę w wysokości od 10 tysięcy do 10 milionów złotych. Naszym zdaniem nawet w przypadku najlepiej działających rozwiązań oraz procedur istnieje zawsze możliwość, iż nieuczciwy pracownik pragnący wykazać się efektami swojej pracy dopuści się czynu mającego znamiona korupcji. Konsekwencje takiego zdarzenia automatycznie poniesie niestety na zasadzie ryzyka przedsiębiorca.

Przez analogię można wskazać sytuację, w której w przypadku zabójstwa lub innej zbrodni popełnionej na terytorium Polski, specjalna ustawa nakładałaby na posłów oraz administrację sankcje pieniężne za nieskuteczność uchwalonego przez Sejm prawa karnego oraz pozorność działań Prokuratury i Policji. Jest to oczywiście przykład absurdalny, ale pokazuje on brak możliwości zapobiegania czynom przestępczym przez najlepsze nawet prawo i najlepiej działające organy Państwa. Dlatego też stoimy na stanowisku, iż brak skuteczności procedur w konkretnej jednostkowej sprawie nie może być podstawą sankcji nałożonych na przedsiębiorcę. Szczególnie, że w projektowanych przepisach nie ma wyznaczonych standardów, których spełnienie pozwalałoby uwolnić się od groźby nałożonej kary.

Nasze zastrzeżenia nie odnoszą się do potrzeby istnienia takich procedur. Większość spółek zrzeszonych w TLP ma od dawna wdrożone takie procedury. Niemniej nie chcielibyśmy, aby za każde zdarzenie niezawinione i niezależne od władz spółki, nakładane były w sposób całkowicie uznaniowy gigantyczne kary pieniężne.

Dlatego też TLP wystosowała w tej sprawie swoje stanowisko do pana Mariusza Kamińskiego Ministra Koordynatora Służb Specjalnych. W stanowisku oprócz uwag dotyczących procedur antykorupcyjnych odnieśliśmy się także do przepisów o sygnalistach oraz do przepisów o działalności lobbingowej.

Link do stanowiska TLP: https://tlp.org.pl/wp-content/uploads/2017/11/pismo_jawnosc.pdf