28 września 2017 r. w Sejmie omawiano wiele spraw istotnych z punktu widzenia branży, w tym kwestię szkolenia w zawodzie kierowca-mechanik, nowelizację systemu monitorowania przewozów oraz obywatelski projekt o zakazie handlu w niedzielę.

Podczas posiedzenia połączonych Komisji Infrastruktury i Komisji Finansów Publicznych zajęto się projektem nowelizacji ustawy o systemie monitorowania drogowego towarów. Projekt przewiduje m.in. obowiązek posiadania urządzenia geolokalizacyjnego lub specjalnej aplikacji wgranej na smartfona, które będą przekazywały dane o położeniu pojazdu przewożącego towary podlegające monitorowaniu.

Reprezentujący Rząd Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej Piotr Walczak uzasadniał, że nowelizacja jest elementem dalszego uszczelnia systemu poboru akcyzy. Minister wskazywał również, że system nie służy represji oraz jest przyjazny dla przedsiębiorców, gdyż dotychczas nałożone jedynie 100 kar za naruszenia przepisów ustawy. Podczas dyskusji reprezentująca TLP Joanna Rutkowska (Dyrektor ds. projektów strategicznych) wskazywała że projekt przewiduje zbyt krótki okres na wdrożenie rozwiązań, co jest szczególnie ważne w kontekście doświadczeń związanych z wejściem w życie w kwietniu podstawowej wersji systemu. Ponadto, poważne zastrzeżenia budzi kwestia podniesienia sankcji na przewoźników oraz kierowców, a także wprowadzenie kar za kontynuowanie przewozu pomimo awarii urządzenia, której kierowca może nie być świadomy. Pozostałe wątpliwości budzi kwestia zasad konwojowania pojazdów oraz praw właścicieli pojazdów w przypadku zajęcia pojazdu na poczet sankcji. W związku z obowiązkiem notyfikacji projektu Komisji Europejskiej, prace nad ustawą zostały wstrzymane do 9 listopada.

Kolejne posiedzenie, w którym uczestniczyło TLP dotyczyło rozpatrzenia informacji Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej na temat kształcenia w zawodzie kierowca-mechanik i technik transportu drogowego. Podczas prezentacji Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło również zakres zmian w kształceniu zawodowym wprowadzonych od 1 września 2017r. Z przekazanych informacji wynika, że w roku szkolnym 2016/2017 w szkołach policealnych kształcenie w zawodzie technik transportu drogowego naukę odbywało 311 uczniów w 5 szkołach, zaś w zawodzie kierowca – mechanik 717 uczniów w 51 szkołach. W tym roku uruchomiono 60 kolejnych klas w tym zawodzie. W opinii TLP, aby szkolnictwo zawodowe było atrakcyjną alternatywą dla młodych ludzi chcących wejść do zawodu, niezbędne jest uzyskiwanie przez nich w toku nauki odpowiednich i kompletnych uprawnień. Obecnie, zdaniem ministerstwa na przeszkodzie stoi młody wiek uczniów, który uniemożliwia uzyskanie uprawnień kat. C oraz C+E w toku nauki oraz brak możliwości przeprowadzania badań psychotechnicznych.

Podkomisja stała ds. rynku pracy rozpatrując obywatelski projekt o zakazie handlu w niedzielę, skupiła się na poprawkach zgłoszonych przez Posła Janusza Śniadka dotyczących wprowadzenia zakazu handlu w dwie niedziele w miesiącu. Podnoszono również kwestię rozszerzenia zakazu na inne – współpracujące podmioty, w tym hurtownie, magazyny, logistykę. Projekt przewiduje, że zakaz będzie obowiązywał od 1 stycznia 2018r. Treść projektu poprawek nie jest znana. Prace nad projektem zostaną wznowione po spotkaniu z Komitetem Inicjatywy Ustawodawczej, na posiedzeniu podkomisji za dwa tygodnie.

 

Opracowała Joanna Rutkowska