5 kwietnia br. Parlament Europejski zarysował w swej rezolucji ramy negocjacyjne Brexitu. Uchwała została przyjęta większością 516 głosów. Porozumienie między Unią Europejską a Wielką Brytanią, które zostanie zawarte w wyniku negocjacji, będzie również wymagało akceptacji Parlamentu Europejskiego.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego silnie akcentuje zagwarantowanie praw obywateli Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii oraz poszanowanie porządku prawnego, zasad i wartości przyjętych przez UE w przyszłej umowie z Wielką Brytanią.

W rezolucji podkreśla się także, że „warunkiem każdego przyszłego porozumienia między Unią Europejską i Zjednoczonym Królestwem jest dalsze przestrzeganie przez Zjednoczone Królestwo standardów określonych w zobowiązaniach międzynarodowych, w tym praw człowieka, oraz w prawodawstwie unijnym i w unijnych strategiach politycznych, między innymi w takich obszarach jak ochrona środowiska, zmiana klimatu, walka z unikaniem opodatkowania i uchylaniem się od opodatkowania, uczciwa konkurencja, handel i prawa socjalne, a zwłaszcza ochrona przed dumpingiem socjalnym”. PE sprzeciwia się każdemu przyszłemu porozumieniu między Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem, które zawierałoby fragmentaryczne lub sektorowe przepisy, w tym takie dotyczące usług finansowych, zapewniające Zjednoczonemu Królestwu preferencyjny dostęp do rynku wewnętrznego lub unii celnej. PE podkreśla również, że po wystąpieniu z UE Zjednoczone Królestwo podlegać będzie przepisom prawa unijnego dotyczącym krajów trzecich”.

Link do projektu rezolucji:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P8-RC-2017-0237+0+DOC+XML+V0//PL

http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20170329IPR69054/brexit-meps-agree-on-key-conditions-for-approving-uk-withdrawal-agreement

Rezolucję poprzedziła dynamiczna debata. Link do pełnej informacji o przebiegu debaty:

http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20170329IPR69054/brexit-meps-agree-on-key-conditions-for-approving-uk-withdrawal-agreement

Główny negocjator Brexit ze strony UE podkreślił, w swoim wystąpieniu, iż priorytetem w negocjacjach ma być akcentowanie jedności UE, transparentnego prowadzenia negocjacji z szeroko zakrojoną debatą publiczną w UE oraz poszanowaniem procedur prawnych.

Link do wystąpienia głównego negocjatora Brexit Michel Barnier:

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-881_en.htm

Opracowała: Joanna Jasiewicz