Sygnalizujemy, iż w dniu 27 grudnia 2016 zostało opublikowane nowe zarządzenie dotyczące formularzy zgłoszeniowych dot. pracowników delegowanych w transporcie. Wchodzi ono w życie w dniu 1 stycznia 2017 r.

Poniżej robocze tłumaczenie treści zarządzenia na język polski – wybór przepisów (tłum. Anna Czarnecka). Oryginał zarządzenia w załączeniu.

Wobec brzmienia art. 2 zarządzenia ustalamy z prawnikami francuskimi jaki wpływ ma uchylenie rozporządzenia z 29 czerwca 2016 roku na wydane w grudniu 2016 roku zaświadczenia o delegowaniu pracowników. Oczekujemy również na wydanie dekretu dot. opłaty za korzystanie z systemu SIPSI.

Link do oryginalnego francuskiego tekstu rozporządzenia

 

Tłumaczenie tekstu rozporządzenia:

Artykuł 1

Zaświadczenie o delegowaniu wymienione w art. R. 1331-2 Kodeksu transportu wystawia się zgodnie z jednym z wzorów zatwierdzonych przez dyrekcję ds. informacji prawnych i administracyjnych, odpowiednio pod numerem CERFA 15552*02, 15553*02 oraz 15554*02.
Zaświadczenie o delegowaniu może być przekazane drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu „SIPSI” ministerstwa pracy (sipsi.travail.gouv.fr).

Artykuł 2

Uchyla się rozporządzenie z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zaświadczenia o delegowaniu pracowników przedsiębiorstw transportu drogowego i wodnego.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Artykuł 4

Dyrektor ds. usług transportowych oraz dyrektor generalny ds. pracy są odpowiedzialni, w zakresie własnych uprawnień, za wykonanie niniejszego rozporządzenia, które zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Republiki Francuskiej.

Sporządzono w dniu 15 grudnia 2016 r.
Minister środowiska, energii i gospodarki morskiej, odpowiedzialna za stosunki międzynarodowe w zakresie klimatu,
W imieniu minister i z jej upoważnienia,
Wicedyrektor ds. pracy i spraw społecznych,
J.-P. Biard
Minister pracy, zatrudnienia, kształcenia zawodowego i dialogu społecznego,
W imieniu minister i z jej upoważnienia,
Y. Struillou

 

Opracowała Joanna Jasiewicz