Przewoźników wykonujących przewozy drogowe na terytorium Republiki Federalnej Niemiec czeka już niedługo sporo zmian w regulacjach prawnych odnoszących się do tych przewozów. Nie sposób przy tym pominąć politycznego tła tych zmian. I tak niemiecki Bundestag wezwał federalny rząd do większego zdecydowania w zwalczaniu „dumpingu społecznego“ w branży transportowej, w szczególności „niesprawiedliwych i naruszających uczciwą konkurencję warunków pracy“. Zdaniem niższej izby niemieckiego parlamentu należałoby także ograniczyć oszustwa w zakresie ubezpieczeń społecznych popełniane w procederze pozornego samozatrudniania kierowców. Receptą mają być częstsze i bardziej konsekwentne kontrole. Podobny nacisk powinien być położony na zwalczanie nielegalnego kabotażu.

W realizacji tych celów pomóc ma katalog działań, którego domaga się od rządu Bundestag. I tak, postulaty obejmują optymalizację kontroli przestrzegania ustawy o płacy minimalnej oraz konkretyzację i rozszerzenie obowiązku zgłaszania kierowców wykonujących transport międzynarodowy. Ponadto Bundestag wezwał rząd federalny do:

  • zawarcia rychłego porozumienia z Komisją Europejską w postępowaniu o naruszenie prawa unijnego przez niemiecka ustawę o płacy minimalnej (MiLoG),
  • wprowadzenia obowiązkowego cyfrowego listu przewozowego,
  • usprawnienia kontroli w przypadkach kabotażu
  • poszerzenia uprawnień Federalnego Urzędu Transportu Towarowego (BAG) w przypadku kontroli prowadzonych w kabinie kierowcy.

 

Pierwszym krokiem ma być pakiet ustaw uchwalony najpierw przez Bundestag w dniu 09.03.2017 i zatwierdzony następnie przez wyższą izbę niemieckiego parlamentu (Bundesrat) w dniu 31.03.2017. W ramach tzw. „ustawy zbiorczej” („Omnibusgesetz“) wprowadzono liczne zmian w przepisach różnych ustaw, w szczególności w ustawie o towarowym transporcie drogowym (Güterkraftverkehrsgesetz) i ustawie o kierowcach w transporcie drogowym (Fahrpersonalgesetz).

Najważniejszą z nowości jest zakaz nocowania w kabinie pojazdu w ramach odbierania tygodniowego okresu odpoczynku. Ustawa o kierowcach w transporcie drogowym nadal będzie wskazywała na postanowienia dotyczące regularnego tygodniowego okresu wypoczynku zawarte w Rozporządzeniu (WE) 561/2006, nie mniej dodatkowo pojawi się uprawnienie dla organów kontroli do wymierzania sankcji za spędzanie tygodniowego okresu wypoczynku w szoferce. Te sankcje to:

  • grzywna w wysokości do 60 euro za godzinę spędzoną w ciężarówce nakładana na kierowcę, oraz równoległe
  • kara pieniężna w wysokości 180 euro za godzinę wymierzana przewoźnikowi.

 

Szczęściem w nieszczęściu jest fakt, iż wskazane wyżej rozwiązanie nie spełnia dalej idących postulatów, które pierwotnie zakładały ustanowienie regulacji, zgodnie z którą, przewoźnicy musieliby zadbać o spędzanie przez kierowców regularnego tygodniowego okresu wypoczynku we ich miejscu zamieszkania bądź w miejscu siedziby firmy kierowcy. Ponieważ taka regulacja wykraczałaby poza obowiązujące obecnie unijne przepisy socjalne w zakresie transportu drogowego, Niemcy nie zdecydowały się na takie wyjście przed szereg z uwagi na wątpliwości pojawiające się na gruncie prawa europejskiego.

Kolejne zmiany dotyczą w szczególności usprawnień w sprawowaniu kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa socjalnego i przepisów o towarowym transporcie drogowym w realizacji usług przewozowych. Ustawa wejdzie w życie następnego dnia po jej ogłoszeniu, zatem czasu na przygotowania jest już mało.

 

Opracowanie:

Martin Pfnür
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Internationales Wirtschaftsrecht
Fachanwalt für Transport- und Speditionsrecht
Fachanwalt für Strafrecht
Balduin Pfnür & Partner