Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Parlamentu Europejskiego zaopiniowała kolejne przepisy Pakietu Mobilności. Tym razem propozycje Komisji dotyczą zmian w rozporządzeniach WE/1071/2009 i WE/1072/2009 określających odpowiednio dostęp do zawodu przewoźnika drogowego oraz do rynku przewozów rzeczy. Niestety nie są one korzystne dla europejskiego wspólnego rynku transportu drogowego, a w konsekwencji dla unijnej gospodarki.

Oczywiście opinia Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych ma jedynie znaczenie pomocnicze, gdyż kluczowe w tym momencie euro-parlamentarnych prac legislacyjnych będzie sprawozdanie Komisji Transportu i Turystyki. Niemniej pokazuje ono potencjalny rozkład głosów wśród europosłów, gdzie na tym etapie przeważyły poglądy zwolenników rozwiązań utrudniających, a może nawet wręcz zamykających dostęp do rynku przewoźników z państw peryferyjnych Unii Europejskiej.

Wynik prac Komisji pokazuje, że Pakiet Mobilności przedłożony do rozpatrzenia przez Parlament Europejski i Radę Unii w zeszłym roku przez Komisję Europejską, może ostatecznie otrzymać jeszcze bardziej antyrynkowe oblicze. I tak wśród propozycji europosłów zajmujących się sprawami socjalnymi znaleźć możemy:

 • objęcie już od pierwszego dnia pełnymi przepisami o pracownikach delegowanych wszystkich międzynarodowych przewozów wykonywanych na terenie państwa załadunku lub rozładunku oraz przewozów kabotażowych;
 • obowiązek posiadania – niezależnie od zdolności finansowej – środków finansowych, w wysokości równej co najmniej iloczynowi liczby zatrudnionych przez przewoźnika pracowników i ich miesięcznego wynagrodzenia;
 • stworzenie możliwości wprowadzenia w ustawodawstwie członkowskim obowiązku szkoleń okresowych (co 3 lata) dla osób posiadających certyfikat kompetencji zawodowych;
 • zmniejszenie okresu obligatoryjnej kontroli każdego przewoźnika w zakresie spełnienia wymagań do dostępu do zawodu przewoźnika drogowego z 5 na 3 lata;
 • poszerzenie informacji przetwarzanych przez Krajowy Rejestr Elektroniczny o liczbę pracowników zatrudnionych przez przewoźnika, ich dane osobowe, ich kraj zamieszkania, prawie pracy mającym zastosowanie do ich umowy o pracę, kraj płatności składek na ubezpieczenie społeczne i ich identyfikator zabezpieczenia społecznego;
 • ustanowienie dostępu w czasie rzeczywistym do danych zawartych w krajowych rejestrach elektronicznych dla właściwych organów wszystkich państw członkowskich;
 • wprowadzenie kontroli transgranicznych firm posiadających spółki zależne w celu identyfikacji nieproporcjonalnego przenoszenia zysków lub niepełnego rozliczenia naruszeń;
 • określenie instalacji w pojeździe inteligentnego tachografu jako dodatkowego warunku koniecznego do wykonywania międzynarodowych przewozów drogowych;
 • skrócenie okresu dla wykonywania operacji kabotażowych do 48 godzin;
 • obowiązek takiej organizacji przewozów kabotażowych, która zapewniałaby kierowcy wypoczynek w domu lub w wybranej przez niego lokalizacji;
 • wprowadzenie minimum 7-dniowego okresu rozdzielającego kolejne 48 godzinne operacje kabotażowe na terenie tego samego państwa – w celu umożliwienia powrotu pojazdu do państwa, w którym przewoźnik posiada siedzibę;
 • wprowadzenie obowiązku powiadamiania na piśmie organów Państwa Członkowskiego o prowadzonych przewozach kabotażowych, najpóźniej w dniu ich rozpoczęcia – powiadomienie będzie zawierać szczegółowe dane dotyczące kontrahentów, pojazdu, kierowcy, danych dotyczących zatrudnienia i ubezpieczenia społecznego kierowcy, a także czasu trwania operacji kabotażowej;
 • zlikwidowanie kabotażowych przewozów „multi-drop”