1 marca 2017 roku miała miejsce konferencja „Liberalisation or protectionism – Opportunity and threats for international Road transport” zorganizowana przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa w Stałym Przedstawicielstwie RP w Brukseli. W konferencji oprócz przedstawicieli polskiego Rządu wzięli udział zaproszeni goście: przedstawiciele Komisji Europejskiej, posłowie do Parlamentu Europejskiego, przedstawiciele innych państw członkowskich UE, media i przedstawiciele polskich przedsiębiorców, wśród których byli reprezentanci Związku Pracodawców „Transport i Logistyka Polska”. 

Konferencję rozpoczął Minister Jerzy Szmit, który podkreślił w jaki sposób obecne regulacje krajowe niektórych państw członkowskich UE negatywnie wpływają na wspólny rynek, w szczególności poprzez tworzenie barier administracyjnych. Zaapelował, by jakiekolwiek rozwiązania prawne tworzyć tam, gdzie są one rzeczywiście konieczne i to w oparciu o rzeczowe dane ekonomiczne. Wskazał jednocześnie, iż obecne władze polskie intensywnie pracują na poprawą warunków pracy kierowców poprzez wprowadzenie godzinowej płacy minimalnej od 1 stycznia 2017 roku, jak i dalsze prace nad zmianą modelu wynagradzania kierowców.

W dalszej części konferencji prof. Konrad Raczkowski zaprezentował podstawowe dane oraz wnioski płynące z rządowego raportu „The impact of Regulation of the Road Transport Sector on the Entrepreneurship and Economic Growth in the European Union”autorzy K.Raczkowski, F.Schneider, F.Laroche). W ocenie autorów raportu regulacje dotyczące delegowania pracowników i płac minimalnych między innymi naruszają swobodę świadczenia usług jak i pogłębiają szarą strefę w gospodarce.

IMG_8881

Kolejnym punktem konferencji był panel dyskusyjny, w którym udział wzięli Justyna Skrzydło, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, Roberts Zile, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Matthew Baldwin, Zastępca Dyrektora Generalnego w Dyrekcji Generalnej ds. Mobilności i Transportu w Komisji Europejskiej, Cristina Tilling z Europejskiej Federacji Pracowników Transportu (ETF) oraz Jan Nemec z Międzynarodowej Unii Transportu Drogowego (IRU).

W toku dyskusji Minister Skrzydło zwróciła uwagę, że przystąpienie do Unii Europejskiej oznaczało poszanowanie swobód wyrażonych w traktach założycielskich tak też obecne zastrzeżenia do funkcjonujących w obrocie pranym przepisów dotyczących transportu międzynarodowego w poszczególnych krajach członkowskich budzą wątpliwości w kontekście poszanowanie uzgodnionych reguł w ramach UE. Podkreśliła także, że resort transportu wspiera w tym zakresie polskich przewoźników.

Przedstawiciel Komisji Europejskiej podniósł w toku dyskusji, iż przedmiotem szczególnej troski Komisji Europejskiej jest sprawnie funkcjonujący wspólny rynek. Rozwój transportu dostrzegany przez Komisję winien być jednak zrównoważony zarówno jeśli chodzi o aspekty środowiskowe jak i socjalne. Rozwiązania Komisji, które będą dotyczyć transportu międzynarodowego, a pojawią się na wiosnę 2017 roku, będą zmierzać do poprawy funkcjonowania rynku tak by przepisy i ich stosowanie były bardziej jasne i dogodne do skutecznego egzekwowania. Komisja nie wspiera nieproporcjonalnych krajowych obciążeń administracyjnych, lecz podkreśla jednocześnie, że  sektor transportu nie jest wyłączony spod regulacji o delegowaniu pracowników. Komisja stara się jednak wypracować zrównoważone i funkcjonalne rozwiązanie tej kwestii.

Przedstawiciel Parlamentu Europejskiego wskazał, iż w jego ocenie krajowe regulacje w zakresie płac minimalnych stanowią wyraz protekcjonizmu. Na wiosnę 2017 Komisja ds Transportu podejmie próbę wypracowania uchwały w przedmiocie transportu międzynarodowego, która ma posłużyć w dalszym toku prac parlamentarnych oraz Komisji Europejskiej.

Przedstawiciel ETF zasygnalizował, że u podstaw krajowych regulacji o płacach minimalnych  leżą miedzy innymi problemy związane z istnieniem i funkcjonowaniem spółek-skrzynek pocztowych. Wskazał, iż rozwiązaniem którego ETF oczekuje jest między innymi wprowadzenie regulacji dotyczących inteligentnych tachografów. Podkreślił bardzo negatywny wizerunek zawodu kierowcy w UE.

Przedstawiciel IRU zwrócił uwagę, ze obecne obciążenia administracyjne są nieproporcjonalne do zidentyfikowanych problemów. Należy skoncentrować się na wykrywaniu nieprawidłowości niż nad regulacji rynku.

Uczestnicy konferencji otrzymali rządowy raport „Liberalisation or protectionism – Opportunism and threats for international Road transport”. Do dyspozycji gości polskiego Przedstawicielstwa była także broszura (mini raport) TLP: Possible impact of the revision of the Posted Workers Directive on the everyday life of the EU transportation industry
Opracowała Joanna Jasiewicz