Wizyta TLP w Ambasadzie Francji

Wizyta TLP w Ambasadzie Francji

16 grudnia 2016 roku przedstawiciele TLP odbyli spotkanie w Ambasadzie Francuskiej w Warszawie. Przedmiotem rozmów były trudności i praktyczne problemy związane z Loi Macron oraz dekretem nr 2016-418 z dnia 7 kwietnia 2016 roku adaptującego tytuł VI księgi II pierwszej części kodeksu pracy na potrzeby przedsiębiorstw transportowych oddelegowujących pracowników w transporcie drogowym i wodnym na terytorium kraju, i zmieniającego treść kodeksu transportu.

Podczas spotkania TLP przedstawiła stanowisko wobec obowiązujących od lipca 2016 r. wskazanych wyżej francuskich przepisów, które w ocenie Związku mają negatywny wpływ na polsko-francuską współpracę gospodarczą, utrudniają wymianę towarową i mogą mieć negatywne skutki społeczno-gospodarcze. Ponadto przepisy te wciąż rodzą zasadnicze wątpliwości w zakresie ich interpretacji.

TLP przedstawiło stronie francuskiej szczegółowo problematykę związaną z nadmiernymi i nieproporcjonalnymi obciążeniami administracyjnymi przewoźników zagranicznych wykonujących przewozy do i z terytorium Francji, brakiem pełnych danych o systemie prawnym francuskim, w tym w zakresie płacowym, niezbędnych do zmierzenia się z narzuconymi przez władze francuskie rozwiązaniami prawnymi dla transportu.

Po raz kolejny TLP przedłożyła szczegółową listą zagadnień do dalszych prac merytorycznych.

Nie zabrakło też pytań o bieżące zmiany w prawie francuskim jak konieczność rejestracji pracowników w elektronicznym systemie SIPSI. Tu przedstawiciele TLP zwrócili uwagę na administracyjne obciążenia związane z obsługą systemu oraz postulowali wprowadzenie technicznych rozwiązań, które umożliwiłyby sprawne wprowadzanie (za-agregowanych) danych do systemu. TLP interweniowała także w zakresie planowanej opłaty (do 50 EUR) za rejestrację w systemie SIPSI.

W trakcie rozmów podnieśliśmy także inne problemy takie, jak np. brak infrastruktury noclegowej na terenie Francji, umożliwiającej odbywanie weekendowego wypoczynku poza kabiną kierowcy.

Planowane są dalsze spotkania robocze w w/w zakresie.

Pismo TLP do Ambasady Francji: PDF

Translate »