Dzisiaj opublikowana została ustawa z dnia 23 marca 2022 r. o szczególnych regulacjach w zakresie transportu i gospodarki morskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. Przyjęty w ekspresowym tempie przez Rząd, Sejm i Senat akt prawny związany jest z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy i dotyczy przewozów drogowych i kolejowych, dokumentów stosowanych w transporcie i ruchu drogowym, odnawiania przez właściwe organy Rzeczypospolitej Polskiej dyplomów kwalifikacyjnych marynarzy wydanych przez właściwe organy administracji Ukrainy.

W projekcie większość przepisów poświęcona jest przewozom kolejowym i kolejowym przedsiębiorstwom. Mają one otrzymać wsparcie rządowe rekompensujące ponoszone przez te przedsiębiorstwa straty i koszty wynikające z konfliktu zbrojnego na Ukrainie. Niestety pomimo apeli związku pracodawców Transport i Logistyka Polska o udzielenie wsparcia polskim przewoźnikom drogowym, oraz propozycji z naszej strony konkretnych zapisów umożliwiaiających otrzymanie takej pomocy, Rząd nie uznał tych postulatów za zasadne. Dlaczego? Tego niestety nie wiemy. A przecież firmy transportowe w równym, a może nawet większym od kolejarzy stopniu zaangażowane są w pomoc humanitarną dla Ukrainy, bezpłatne przewozy uchodźców i inne podobne działania. Firmy transportu drogowe, wśród których dominują przedsiębiorstwa zaliczane do MŚP, w znacznie większym stopniu od gigantycznych spółek nkolejowych odczuwają skutki toczącej się za wschodnią granicą wojny i szybciej stracą zdolność do prowadzenia dallszej działalności gospodarcze. No ale chyba nie jest to dostatecznie rozumiane.

Oprócz kwestii pomocy dla branży kolejowej w ustawie znalazło się szereg potrzebnych rozwiązań związanych z dokumentami stosowanymi w transporcie drogowym. Są to:

Zmiany dla polskich pracodawców transportu drogowego i dla zatrudnionych przez nich ukraińskich kierowców (obowiązujące od 24 lutego do 31 grudnia 2022 r.):

  • Przedłużenie z mowy prawa do końca 2022 roku ważności świadectw kierowców (oraz wypisów z tych dokumentów), które utraciły lub utracą ważność po 24 lutego 2022 r. Na wniosek przewoźnika, Główny Inspektor Transportu Drogowego wydawać będzie – w uproszczonej do minimum procedurze – nowe świadectwo kierowcy potwierdzające fakt jego przedłużenia. Zamiast weryfikacji wszystkich warunków, których spełnienie jest wymogiem do wydania świadectwa kierowcy, urzędnikom wystarczy oświadczenie przedsiębiorcy, że wspomniane warunki nie uległy zmianie.
  • Wskazanie , że naklejkę wizową w dokumencie podróży ukraińskiego kierowcy zatrudnionego w polskiej firmie transportowej, przedłużającą ważność wizy krajowej, umieszczać będzie wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu tego kierowcy.

Zmiany dla przewoźników pasażerskich (obowiązujące do 31 grudnia 2022 r.):

  • Wprowadzenie dla przewozów osób z Ukrainy do Polski możliwości stosowania przez przewoźników odstępstw od warunków określonych w zezwoleniu na międzynarodowy zarobkowy przewóz drogowy osób. Możliwość stosowania odstępstw ograniczona jest wyłącznie do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. (art. 12 ustawy)
  • Wprowadzenie dla polskich przewoźników pasażerskich możliwości zmiany ukraińskiego partnera na wspólnych międzynarodowych liniach regularnych prowadzonych, o ile wystąpiły okoliczności uniemożliwiające wykonywanie przewozów drogowych osób przez tego partnera przez okres dłuższy niż 7 dni. Decyzję w sprawie odstępstwa od zezwolenia na wspólnej linii regularnej wydawać ma w terminie 14 dni Główny Inspektor Transportu Drogowego na wniosek polskiego przewoźnika. Wniosek będzie uwolniony z opłaty administracyjnej i skarbowej. (art. 13 ustawy)

Zmiany ważne dla ukraińskich kierowców (obowiązujące od 24 lutego do 31 grudnia 2022 r.):

  • Zawieszenie 6 miesięcznego ograniczenia w posługiwaniu się ukraińskim prawem jazdy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osobę posiadającą taki dokument, która rozpoczęła stały lub czasowy pobyt w naszym kraj. Tym samym na takiej osobie nie ciąży obowiązek wymiany ukraińskiego prawa jazdy na polskie krajowe uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym (art. 14 ust. 1 ustawy)
  • Uznanie ważności ukraińskich praw jazdy, w przypadku gdy termin na jaki dokument ten został wydany upłynął (art. 14 ust. 2 ustawy)
  • Zwolnienie osoby kierującej pojazdem zarejestrowanym na Ukrainie od obowiązku posiadania przy sobie i okazywania polskim służbom kontrolnym dokumentu potwierdzającego prawo do używania pojazdu, w przypadku gdy takie prawo nie wynika bezpośrednio z ukraińskiego dowodu rejestracyjnego (art. 15 ustawy).

Tekst ustawy znajdziesz TUTAJ

Maciej Wroński