Związek Pracodawców Transport i Logistyka Polska, wraz Konfederacją Lewiatan oraz Instytutem Analiz Rynku Pracy, rozpoczął realizację projektu „Przygotowanie modelowych programów praktycznej nauki zawodu dla branży spedycyjno-logistycznej”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców
w organizację praktycznej nauki zawodu dla branży spedycyjno-logistycznej przez opracowanie, we współpracy z placówkami kształcenia zawodowego oraz pracodawcami, modelowych programów praktycznej nauki zawodu dla zawodów na poziomie kwalifikacji technika oraz zasad jakości zapewniania kształcenia praktycznego realizowanego u pracodawców i rekomendacji do zmian przepisów prawa oświatowego.

W ramach celów szczegółowych planujemy, we współpracy z interesariuszami:

– opracowanie modelowych programów praktycznej nauki zawodu dla branży we współpracy
z pracodawcami;

– weryfikację modelu w praktyce, w trakcie pilotażu przeprowadzonego w wybranym zawodzie;

– opracowanie zasad zapewniania jakości kształcenia praktycznego realizowanego u pracodawcy
oraz proponowanego narzędzia ich weryfikacji i przeprowadzenie pilotażu tego narzędzia;

– przygotowanie ram jakości staży i praktyk i rekomendacji do zmian przepisów prawa oświatowego.

Zaangażowanie do projektu doświadczonych ekspertów, wykorzystanie wiedzy i doświadczenia praktyków, a także współpraca ze szkołami już na etapie przygotowania modeli pozwoli
na wypracowanie produktów zgodnych z faktycznymi potrzebami przedsiębiorców zatrudniających absolwentów szkół, a z drugiej strony możliwych do wykorzystania w obecnych warunkach oświatowych.

FE_POWER_barwy_RP_Europejski_Fundusz_Spoleczny