Związek pracodawców „Transport i Logistyka Polska” przedstawił stanowisko w stosunku do projektu ustawy o szczególnych regulacjach w zakresie transportu i gospodarki morskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy (nr UD359 w wykazie prac legislacyjnych RCL), kierując oficjalne wystąpienie w tej sprawie do Pana Andrzeja Adamczyka Ministra Infrastruktury oraz do pani Elżbiety Witek Marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej.

W wystąpieniu TLP zawarliśmy konkretne wnioski wraz z propozycjami wprowadzenia do projektu odpowiednich przepisów realizujących nasze propozycje. Wśród należy wymienić:

  • wprowadzenie rekompensaty strat ponoszonych przez przewoźników wynikających z braku możliwości wykonywania przewozów międzynarodowych w kierunku wschodnim (Ukraina, Białoruś, Rosja) ze środków Funduszu Pomocy,
  • wprowadzenie mechanizmu refundacji darmowych przejazdów realizowanych dla obywateli Ukrainy, poniesionych przez przewoźników drogowych wykonujących krajowe i międzynarodowe przewozy drogowe osób,
  • rozszerzenie proponowanych w projekcie ustawy odstępstw od warunków zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych oraz przewozów regularnych specjalnych także na krajowy transport drogowy osób, co umożliwiłoby np. dodatkowy postój przy centrum pomocy uchodźcom, przy dworcach kolejowych nie ujętych w zezwoleniu etc.,
  • wprowadzenie tymczasowego uproszczonego rozwiązania w zakresie przewozów międzynarodowych Ukraina-Polska, umożliwiającego współpracę polskim przewoźnikom drogowym osób z partnerami ukraińskimi innymi niż wskazani w ramach wydanego zezwolenia.
  • wprowadzenie tymczasowych, uproszczonych zasad dostępu do zawodu kierowcy wykonującego zarobkowe przewozy drogowe, polegających na skróceniu czasu trwania zajęć realizowanych podczas kwalifikacji wstępnej oraz szkoleń okresowych,
  • rekompensaty związanej ze skokowym wzrostem cen paliw, polegającej na zwrocie różnicy pomiędzy obecną rynkową ceną paliwa i ceną sprzed dnia 24 lutego 2022 r.,
  • uzupełnienia obowiązujących przepisów prawnych o odpowiednie uregulowanie kwestii dokumentów pobytowych dla kierowców wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe, w tym wskazanie krajowego organu administracji rządowej właściwego w sprawie naklejek a także uregulowanie kwestii kart pobytu i wiz Shengen.

Wystąpienie TLP